För upphandlare

Vill du ha en leverantör som har ett systematiskt och kvalitetssäkrat miljö- och kvalitetsledningsarbete?

Möta behoven av systematik

SUSA utfärdar standarder anpassade för förbättringsarbete i mindre och medelstora företag och organisationer.

Verksamheter som diplomerats enligt någon av våra standarder uppfyller kraven på ett organiserat och systematiskt arbetssätt med påvisad prestanda och ständiga förbättringar enligt principen planera – genomföra – kontrollera – förbättra.

SUSA erbjuder standarder för kvalitetsledning och kvalitetsledning som har utvecklats utifrån verksamheters behov att kunna visa upp ett kvalitetssäkrat och verifierat, diplomerat miljö- och kvalitetsledningssystem.

Standarderna bygger på grundläggande principer för ledningssystem, för att kunna möta verksamheters behov att systematiskt arbeta med miljöförbättringar respektive kvalitetsförbättringar.

 

Vad säkrar SUSA?

Standardens krav säkerställer kvalitetssäkrad och kontrollerad vägledning och uppföljning för den som:

  • vägleder verksamheten i arbetet med att införa miljö/kvalitetsledningssystemet (utfärdare)
  • den som reviderar verksamheten (revisorer) och
  • den organisation som ska miljö/kvalitetsdiplomeras (verksamheter).

De verksamheter som har ett giltigt diplom återfinns på SUSA:s hemsida. När datum för diplomets giltighet passeras försvinner verksamheten automatiskt från sidan.

Standarder som vi arbetar med

SUSA:s standarder – likheter och skillnader med ISO

Miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas bygger på kraven i ISO 14001.  

Vilka skillnader och likheter finns mellan SUSA:s miljöledningsstandard och ISO 14001?  

Alla viktiga kravelement är säkerställda i ett livscykelperspektiv såsom policy, hantering av miljöaspekter, miljömål, ledningen, ansvar och roller, kompetens, beredskap, lagefterlevnad etc.
Viktigaste skillnaden är Svensk Miljöbas anpassning till verksamhetens storlek och inriktning. Svensk miljöbas säkerställer extern kommunikation genom krav på årlig miljöberättelse.
Diplomeringen genomförs av andre- och tredjepartsrevisorer, som uppfyller SUSA´s krav på utbildning och kompetens.

Mer om likheter och skillnader:Jämförelse Miljöbas och ISO14 001 i pdf

Kvalitetsledningsstandarden Svensk Kvalitetsbas bygger på kraven i ISO 9001.  

Vilka skillnader och likheter finns mellan SUSA:s kvalitetsledningsstandard och ISO 9 001? 

Alla viktiga kravelement är säkerställda i ett processbaserat arbetssätt med policy, hantering av risker och möjligheter, kvalitetsmål, ledningen, ansvar och roller, kompetens, avvikelsehantering etc.
Viktigaste skillnaden är Svensk Kvalitetsbas anpassning till verksamhetens storlek och inriktning. Svensk kvalitetsbas säkerställer extern kommunikation genom krav på årlig kvalitetsberättelse.
Diplomeringen genomförs av andre- och tredjepartsrevisorer, som uppfyller SUSA´s krav på utbildning och kompetens Länk till REVISORER.  

Mer om likheter och skillnader: Jämförelse mellan Kvalitetsbas och ISO 9001 i pdf